Engagement

At forme fremtiden: ansvar, integritet og mangfoldighed

Hos medac behandler vi vores kunder, patienter, samarbejdspartnere medarbejdere og ressourcer med respekt i alt, hvad vi gør. Vi anerkender vores etiske og sociale ansvar som virksomhed. Vi forpligter os i alt fra bæredygtige forsyningskæder og miljømæssige initiativer til et mangfoldigt arbejdsmiljø, hvor arbejdsklimaet er anerkendende, trygt og respektfuldt. Sammen kan vi bygge en fremtid, som er ansvarlig, bæredygtig og mangfoldig.
At forme fremtiden: ansvar, integritet og mangfoldighed

Vores forpligtelse til at sikre en bæredygtig forsyningskæde

Hos medac brænder vi for og forpligter os til at følge bæredygtige og etiske forretningsprincipper, særligt hvad angår vores forsyningskæder. I henhold til regler og lovgivning gældende for de globale markeder, herunder den tyske lov om forsyningskæder (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), forpligter vi os til at gennemgå og designe vores forsyningskæder omhyggeligt. Det skal sikre, at vi opfylder menneskerettighederne og miljømæssige due diligence-forpligtelser for at mindske risiciene for mennesker og miljøet.

Som leverandør af lægemidler og medicinsk udstyr bliver vi jævnligt spurgt af vores kunder, der har skullet overholde LkSG siden 1. januar 2023, hvordan vi selv overholder den tyske lov om forsyningskæder. Hvis du får henvendelser herom, bedes du straks kontakte medacs menneskerettighedskomité Human Rights Board. Alle aktiviteter i den forbindelse skal koordineres med dem. Du kan skrive til teamet på LkSG@medac.de.

24_1362.jpg

Grøn fremtid, sikkert arbejde: vores HSE-løfte

Vi er en medicinalvirksomhed, som tænker fremad, og vi tager derfor vores ansvar for sundhed, sikkerhed og miljø (HSE) meget alvorligt. medac træffer sikkerhedsforanstaltninger efter højeste standard for at sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdet. Det er yderst vigtigt, at håndteringen af farlige stoffer som CMR-stoffer (carcinogene, mutagene og reprotoksiske stoffer), heriblandt cytostatika, sker ved uddannet personale. Vi sikrer, at alle procedurer vedrørende sikkerheden på arbejdspladsen følges. Læse mere i vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø <hyperlink HSE Policy>.

Vores generelle forpligtelse til bæredygtighed viser sig i vores proaktive tilgang til at udnytte ressourcerne effektivt og reducere de negative indvirkninger på miljøet og klimaet. Vi forpligter os til løbende forbedring og arbejder for at nå vores langsigtede mål om at fremsætte internationalt gældende standarder. Vores miljøledelsessystem overholder ISO 14001, hvilket betyder, at vi allerede har bidraget væsentligt til vores vigtige mål om at være klimaneutrale. I bestræbelserne på at forbedre os endnu mere har vi i Tyskland introduceret et arbejdsmiljøledelsessystem i tråd med ISO 45001 og et energiledelsessystem i tråd med ISO 5000. Disse nye standardiserede processer bidrager til en bedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, en mere effektiv udnyttelse af vores energiressourcer og et mindre miljøaftryk. Vi har også implementeret en cloudbaseret softwareløsning, som betyder, at vi effektivt kan styre samtlige krav til sundhed-, sikkerhed-, miljø- og bæredygtighedsledelse.

Vores bæredygtighedsstrategi hænger nøje sammen med vores virksomheds succes. Ved hjælp af en væsentlighedsvurdering identificerer vi de centrale bæredygtighedsforhold, som påvirker vores forretning såvel internt som eksternt.

Vores medarbejderes store engagement i bæredygtighedsforhold viser sig ved, at de tager positivt imod virksomhedens bæredygtighedsinitiativer som eksempelvis vores bæredygtighedsudfordring hos medac. På alle de markeder, hvor vi er til stede, gør vi noget aktivt for at forbedre vores økologiske aftryk. Vi er eksempelvis i gang med at udvikle et offentligt tilgængeligt parkeringshus ved vores hovedsæde i Wedel, som kommer til at levere geotermisk varme til driften.

Læs mere om, hvordan vi involverer os i bæredygtighed på vores lokale hjemmesider.

Etik som et grundprincip: vores værdisystem i vores adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks angiver de værdier, som understøtter vores måde at drive forretning og samarbejde på. Kodekset afspejler vores grundlæggende filosofi om at sætte mennesket først. Vi forpligter os til at levere sikre produkter af høj kvalitet, som forbedrer sundheden for patienter i hele verden. Pålidelighed og en stærk ansvarsfølelse kendetegner vores arbejde.

Vores adfærdskodeks er et levende dokument og danner grundlaget for den tillid, som patienter, sundhedspersoner, samarbejdspartnere og kunder har til os. Og det er nøglen til vores virksomheds succes. Vi kræver, at alle medacs medarbejdere følger og anvender de etablerede adfærdsregler i deres daglige arbejde, så vi sammen kan sikre vores virksomheds integritet og langsigtede succes.

Dette er yderligere beskrevet i vores adfærdskodeks.

Two colleagues,  talking

Mangfoldighed binder os sammen: lighed og inklusion

Vi er et stærkt fællesskab bestående af fantastiske mennesker fra forskellige lande med forskellige baggrunde, styrker og kompetencer. Det, der samler os, er vores store motivation for at gøre en forskel inden for sundhed. Som arbejdsgiver tror vi fuldt og fast på, at vi ved at sætte os i forbindelse med hinanden kan opnå mere. Og vi dedikerer os til at opretholde et miljø, hvor alle i vores fællesskab føler sig værdsat og har lige muligheder for at opnå succes og udvikling – uanset hvor de kommer fra, hvad de tænker, eller hvad de tror på. Hos medac forpligter vi os til mangfoldighed, lighed og inklusion på arbejdspladsen.

Vi har blandt andet fokus på at få flere kvinder i lederstillinger. Hos medac er 60 % af medarbejderne kvinder. Denne udvikling understøtter vores forpligtelse til ligestilling mellem kønnene og viser, at kompetencer og resultater anerkendes og tilskyndes hos medac uanset køn.

Vi ser et stort potentiale for at skabe mere mangfoldighed, eksempelvis ved at integrere medarbejdere med handicap. Hos medac har vi et råd for medarbejdere med et handicap, Disabled Employees Representative Council, som sikrer, at arbejdsmiljøet er inklusivt, og at alle kan få adgang til det.

En mangfoldig arbejdsplads bidrager til innovative løsninger og et værdidrevent samarbejde. Ved at favne alle dimensioner af mangfoldighed arbejder vi hele tiden på at sikre en kultur kendetegnet ved respekt, accept og gensidig støtte.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Arbejdspladskultur: dedikeret til faglig udvikling

Som arbejdsgiver er vi fuldt bevidste om, at vores medarbejdere er nøglen til, at vi når vores fælles mål. Vores forpligtelse til personlig og faglig udvikling afspejler sig i en lang række af programmer og initiativer, som har til hensigt at få det bedste ud af alle, så vi kan skabe fælles resultater.

Vi udvikler os konstant, men har allerede nået vigtige strategiske mål, eksempelvis benytter vi et yderst avanceret HR-værktøj til et moderne arbejdsmiljø. Vi har sat en vigtig kurs for fremtiden med skabelsen af et innovativt arbejdskoncept, herunder et nyt arbejdspladsdesign, fleksible arbejdsmodeller og introduktionen af uddannelsesprogrammer på tværs af koncernen.

Vi inviterer dygtige folk til at blive en del af vores fællesskab, som fremmer kreativitet og mangfoldighed og opmuntrer alle til at realisere deres fulde potentiale.

Læs mere om at arbejde hos medac.

Colleagues outside, talking

Verdensomspændende støtte: finansiering og stipendier

Over hele verden sponsorerer medac forskningsinstitutioner, tildeler stipendier og priser samt støtter forskningsprojekter. Vi støtter også professionelle organisationer og foreninger på de markeder, hvor vi er til stede.

Yderligere information om vores involvering i samfundet findes på hjemmesiderne for de respektive lande.

Team of researchers, looking at findings

Mission

Forbedre menneskers sundhed nu og i fremtiden.

Hos medac-koncernen tror vi på, at sundhed er menneskets mest værdifulde ressource. Og vi tager den aldrig for givet. Vores mission har siden 1970 været at forbedre patienters livskvalitet i hele verden ved at stille de bedste behandlingsmuligheder til rådighed.

Vores virke

Farmaceutiske produkter og tjenester af høj kvalitet i hele verden

Se, hvad vi er i stand til inden for alt fra produktudvikling, fremstilling og forhandling til markedsføring og globale samarbejdsmuligheder

Ledelse

Vi leder medac ind i fremtiden: vores ledelse

Som en privat virksomhed, der udspringer af SMV-sektoren, følger vi en værdiorienteret ledelsesstrategi baseret på tillid og partnerskab.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.